PAST PRODUCTION

MIGRANTS' RHAPSODY

 

 

Migrants’ Rhapsody was a collection of scenes depicting the lives of Slovak migrants in London. It has been inspired by real stories and facts from interviews and questionnaires. The authenticity was assured by the actors and creators themselves - all of them Slovak migrants. The story followed a fictional journey of various types of migrants, from their arrival in London all the way to the moment of making a decision whether to stay permanently in a country of temporary residence. The play captured the situations and moods of every migrant with humour and ease, the situations that every migrant has to go through - the great expectations, excitement for the new opportunities, first earnings, as well as a disappointment from the low-skill job, relationships and the culture shock, all the way to the discovery of a new, stronger identity and the true calling of an individual in a global society.

 

The play offerred a general reflection on the contemporary phenomenon of economic migration and it was dedicated mainly to the fellow Slovak and Czech migrants. It hoped to spread the feeling of fellowship and hope. In a greater sense, and presented in English language, it spoke to all migrants arriving in Great Britain / West Europe. It asked the question of the cultural, moral and national predestination of the European citizen and touched the issue of a young person searching for a home in the world of adults.

   

Formally, the play was commonly devised piece of theatre, alternating between drama, narrations, poems and physical theatre scenes featuring original songs. The creation of the play lasted an approximately year and a half, appearing first time on the stage in May and June 2015, consisting of three showings in Slovak and one in the English language. Based on the feedback the play was improved, enriching the formal side as well until its final version was established in April 2016. Part of the process of collaborative work was determining and removing the ideas that did not match the main subject, despite having great potential, more detailed study of the key scenes as well as a change in cast and crew.

 

MUSIC

 

Apart from original music, parts of songs Všetko má svoj čas by Miriam Kaiser, I believe I can fly by R. Kelly and a segment of an East Slovakian folk tune Musí vám mamičko  were heard in the play.

 

SCRIPT

 

The final script was established and polished by the director. The Wedding speech was translated into English by Marián Florovič.

 

COSTUMES

 

The common, spontaneous idea of costumes design was encouraged and approved by the designer Martina Šošková.

C

T

___

  Simona Vrabcová      Jakub Repiský       Natália Herzogová      Marek Chomist         Jana Balážiová       Róbert Sušienka

MIGRANTSkÁ RAPSóDia

Migrantská rapsódia bola kolekciou obrazov zo života slovenských migrantov v Londýne, hra zostavená na základe skutočných príbehov a faktov zozbieraných v dotazníkoch. Pečať autentickosti zobrazovanému materiálu dodali aj samotní tvorcovia hry - slovenskí migranti. Príbeh sledoval pomyselnú cestu rozličných typov migrantov od príchodu do Londýna až po moment rozhodovania sa o možnom trvalom usadení sa v krajine prechodného pobytu. Hra nadľahčene a s humorom zachytila situácie a nálady, ktorými si spravidla prejde každý migrant – od veľkého očakávania, radosti z nových možností, prvého zárobku cez sklamania z práce, vzťahov a životného prostredia až po objav novej, zocelenej identity a konkrétneho poslania v spoločnosti na globálnej úrovni. 

 

Hra ponúkla všeobecnú reflexiu na súčasný fenomén ekonomickej migrácie a bola určená predovšetkým slovenským a českým migrantom - spolupútnikom. Šírila pocit spolupatričnosti a nádeje. V širšom zmysle a prezentovaná v anglickom jazyku oslovovala všetkých migrantov prichádzajúcich do Veľkej Británie / Západnej Európy. Vo všeobecnosti kládla pod lupu otázku kultúrneho, morálneho a národného predurčenia Európana a dotýkala sa problému hľadania miesta mladého človeka vo svete dospelých. Realistickú Migrantskú rapsódiu sme hrali pre všetkých, no najmä pre tých, ktorí už zakúsili pracovný, či študijný život v zahraničí alebo majú v cudzine rodinných príbuzných, či priateľov.

 

Formálne bolo predstavenie blízke žánru alternatívneho divadla, v dynamickom rytme striedalo činoherné a pohybové scény s originálnymi piesňami. Hra prechádzala formáciou trvajúcou približne rok a pol, prvá prezentácia hry sa uskutočnila v máji a júni 2015, kedy súbor odohral tri predstavenia v slovenskom a jedno predstavenie v anglickom jazyku. Na základe diváckych ohlasov, tvorcovia ďalej pracovali na prehĺbení obsahovej stránky a obohatení formálnej stránky hry, ustáľujúc finálnu podobu v termíne apríl 2016. Prirodzenou súčasťou metódy kolektívnej tvorby bolo odstraňovanie mnohých fungujúcich, no od hlavnej témy odbiehajúcich nápadov, detailnejší výskum kľúčových častí, a tiež priebežná zmena hereckého obsadenia a členov hereckého súboru. V prvej verzii hry si zahrali Ferko Krafčík, Milan Lorenc, Michal Krakovský, Katka Janičová, Katka Kováčová, Tomáš Valek, Milka Pastiraková, Zuzka Blesáková a Dominika Berdáková. Všetci tvorcovia predstavenia boli Slováci (a jeden Čech) žijúci Anglicku.

 

HUDBA

 

Okrem vlastných, skomponovaných hudobných vstupov bolo možné v hre počuť úryvky zo skladieb Všetko má svoj čas od Miriam Kaiser, I believe I can fly od R. Kellyho a časť východoslovenskej ľudovej piesne Musí vám mamičko.

 

TEXT

 

Základ textu vyšiel z rúk režisérky a bol flexibilne premieňaný a obohacovaný rôznymi členmi divadla. Text svadobnej reči a niekoľko iných dialógov do angličtiny štýlovo preložil Marián Florovič.

 

KOSTÝMY

 

Hlavná idea kostýmov bola spoločným nápadom súboru, za konzultáciu vďačíme Martine Šoškovej.

The memorable poster capturing the date of the premiére at the Venue 229 in London. The first night of the completed production was sold out for the pleasant surprise of all. The promoter Štefan Krasňanský a.k.a Pishter trusted the unknown theatre group and it was a good bet. The heart in the plastic bag refers to the metaphorical scene in which a departing migrant tries to transfer abroad his whole heart in the suitcase. See the full text on the right.  Photography was made by our media assistant Monika Zimovčáková. 

 

 

Pamätný plagát z premiéry, ktorá sa konala v podzemnej sále Venue 229. Premiéra dokončenej inscenácie bola vypredaná, čo všetkých príjemne prekvapilo. Štefan Krasňanský, známy pod obchodným menom Pishter, dal šancu začínajúcim divadelníkom a jeho dôvera zostala odmenená. Srdce v plastovom vrecúšku odkazuje na metaforickú scénu z hry, v ktorej sa odchádzajúci migrant snaží preniesť do cudziny v kufri aj svoje srdce. Text scény si môžete prečítať vpravo. Autorom fotografie bola mediálna asistentka divadla Monika Zimovčáková. 

The heart in the suitcase - Srdce v kufri

(excerpt from the play - úryvok z hry)

Janka: Excuse me ... - Prepáčte...

Natália: Is this your luggage? Can you open it, please? Have you got any liquids, sprays or creams inside?

- To je váš kufor? Prosím vás, otvorte mi ho. Máte tam nejaké tekutiny, aerosoly?

Janka: No, I don’t. I don’t understand ...

- Nie, nemám. Nechápem...

Natália: There must be something, don’t touch the suitcase, please! (She searches the suitcase.) Ah, there we are! Of course! Gelatinous substance!

- Musí tam byť niečo. Nedotýkajte sa kufra, prosím! Á, tuto to máme. Rôsolovitá hmota!

Janka: It’s jam from my grandma.

- To je nátierka od babičky.

Natália: I am sorry, but we have to throw it away. Stand back, please. (Skúma ďalej.) Oh and what´s this?

- Ľutujem, musíme ju vyhodiť. Odstúpte si, prosím. Á, a toto je čo?

Janka:  That’s... my heart..

- To je...  moje srdce.

Natália: I’m sorry, you can’t take your heart with you. It contains liquid and exceeds 100 ml.  

- Ľutujem, nemôžete ho zobrať zo sebou. Obsah srdca je tekutý a presahuje objem 100 ml.

Janka: But I must take my heart with me!

- Ale ja potrebujem zobraťso sebou svoje srdce!

Natália: I am very sorry. It’s Rules & Regulations. Contents must fit inside the plastic bag so it can be sealed.

- Ľutujem, predpisy dovoľujú zobrať len to, čo sa zmestí do vrecúška tak, že vrecúško bude uzatvárateľné.  

Janka: Please, is there anything that can be done? - --

- Prosím vás, nedalo by sa to nejako vybaviť?

Natália: The only option is to cut the heart half and take what fits inside the plastic bag. You’ve got to hurry though or you will miss the flight!  

- Jediné, čo prichádza do úvahy, je srdce roztrhnúť a zobrať aspoň to, čo sa zmestí do vrecúška. Ale rýchlo, lebo vám odletí lietadlo.

Janka: Thank you. (She is tearing the heart with effort.) I can´t...

- Ďakujem. (Snaží sa srdce roztrhnúť.) Nemôžem...

Natália: Rob, can you help the lady please?

- Pán kolega, prosím, pomôžte slečne...

Robo: (He swiftly rips the heart apart.)

(Svižne roztrhne srdce na dve časti.

Janka: Can I give the other half to my mum, please? She is waiting over there. (She points at her mum.) -

Prosím vás, mohla by som tú druhú polovicu zaniesť mojej mame? Čaká tam.

Natália: I am sorry, you can’t return that way. - --

- Ľutujem, tým smerom sa nemôžete vrátiť.

Janka: Will you do me a favour? Could you take it and give to her? I’ll pay. For goodness’ sake. I’m begging you! It’s very important for me…  

- Môžem vás poprosiť o láskavosť, boli by ste taká milá a zaniesli jej ho? Veľmi pekne vás prosím, je to pre mňa životne dôležité...

Natália: Give it to me... I’ll do that for you this time but don’t expect anyone to do you favour next time! Which one is your mother?

- Dajte to sem, teda, ale toto je výnimočná pomoc, nabudúce nečakate, že vám niekto pomôže. Ktorá je vaša matka?

Janka: The lady over there with the coffee ...

- Tamtá pani s kávičkou...