ABOUT US

Slovak theatre in London is run by young Slovak artists living in London, UK. This vibrant devised theatre with productions on up-to-date topics performs in Slovak and English allowing young adults to make theatre in the foreign country quickly and efficiently, without the requirement of the previous experience from the UK. The theatre crew changes with every new production. STL is a touring company, based in London. Apart from various UK locations, it visits native communities in Prague, Brussels and Slovakia. 

 

Slovenské divadlo v Londýne prevádzkujú mladí slovenskí umelci, žijúci v Londýne. Toto moderné autorské divadlo pripravuje inscenácie na aktuálne témy a hrá ich bilingválne, v slovenskom aj v anglickom jazyku. Mladí migranti sa do tvorby v cudzine môžu zapojiť bezprostredne, aj bez umeleckej skúsenosti z Veľkej Británie, ako sa to zvyčajne vyžaduje v britských divadlách. Divadelný súbor sa obmieňa s každou novou inscenáciu. STL je divadlo na kolesách (a krídlach), okrem krajanských komunít rozptýlených vo Veľkej Británii hrá aj pre Slovákov a Čechov v Bruseli, Prahe a na Slovensku.

Cast and crew of plays 'Academy for Women' and 'Mum what did you want?', March 2018, 229 Venue, London.

Herecký a tvorivý tím predstavení 'Akadémia pre ženy' a 'Mami, čo si chcela?', marec 2018 v 229 Venue, Londýn.

The logo consists of letters STL, featuring the picture of a heart divided in two parts. The metaphor of the heart splitted in two halves represents the life situation of a migrant who has to split his commitments and duties in two countries. The middle "t" refers to the Slovak national sign - the double cross.

 

Logo divadla obsahuje začiatočné písmená anglického názvu a skladá sa z dvoch polovičiek srdca. Je inšpirované životným rozpoložením migranta, ktorý rozdeľuje svoje záväzky a zodpovednosti medzi dve krajiny. Písmeno "t" v strede odkazuje na slovenský národný symbol - dvojkríž.

Actors from the play Academy for Women. April 2017, after the first night.

Herecká zostava predstavenia Akadémia pre ženy. Po premiére v apríli 2017.

Actors from the play Migrants´ Rhapsody. July 2016, London.

Herecká zostava hry Migrantská rapsódia. Júl 2016, Londýn. 

Actors from the play Migrants´ Rhapsody (Work in progress), London, May 2015

Herecká zostava z hry Migrantská rapsódia (Prvá verzia). Londýn, máj 2015

Actors from the play Martyrs of the Word, Peterborough, November 2013

Herecká zostava z hry Mučeníci Slova. November 2013, Peterborough.

Actors involved in the set of acts The Light of The World, London, December 2012

Herecká zostava zbierky scén s názvom Svetlo sveta. Londýn, December 2012.

Actors from the play The Sabbath As We Have Never Expected it. April 2011, London.

Herecká zostava z hry Šabat, aký sme nečakali. Londýn, apríl 2011.

Actors from the performance Next Stop Holy Spirit, London, May 2010

Herecká zostava z predstavenia Next Stop Holy Sprit. Máj 2010, Londýn.

Actors from the play Anna´s Story, London, July 2009

Herecká zostava z predstavenia Annin príbeh. Londýn, júl 2009.